Oferta

Wynajem obiektów Wynajem sprzętu Imprezy firmowe, konferencje, szkolenia Oferta poligraficzna Przetargi Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.02.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.02.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.02.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.01.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.01.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.01.2017 Ogłoszenie o sprzedaży używanego zestawu sprzętu kinowo-projekcyjnego Wybór najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej” – ZP nr 1/2016 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego nr ZP1/2016 dot. dostawa energii elektrycznej Zmiany w przetargu nieograniczonym nr ZP1/2016 dot. dostawy energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"- ZP 4/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 4/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Ochrona Mienia CKiS w Skawinie" Przetarg nieograniczony „Zmiany w postępowaniu pn. Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 3/2015” Przetarg nieograniczony na ochronę mienia CKiS w Skawinie - ZP - 3/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 – wybór oferty Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 1/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 1/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”- ZP 1/2013 OGŁOSZENIE o przetargu na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Przetarg na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim - unieważnienie Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”- ZP 5/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej”- ZP 5/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - wentylacja, podłoga” - ZP 6/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – wentylacja, podłoga ”- ZP 6/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013. Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – etap II ”- ZP 7/2013 Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - ZP 10/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie”- ZP 10/2013 Sprzedaż używanych siedzisk sportowych typu SO-05 Przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie” - ZP 1/2014 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – ZP1/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie””- ZP 1/2014 Obozy sportowe

Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Oferta  »  Przetargi  »  Przetarg nieograniczony na ochronę mienia CKiS w Skawinie - ZP - 3/2015

Skawina, dnia 26 października 2015 roku       

        
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Dyrekcja Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr zamówienia ZP - 3/2015
na
Ochronę mienia CKiS w Skawinie


 

 • Zamawiający - Centrum Kultury i Sportu  w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina
 • Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia CKiS w Skawinie.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień jest dostępną na stronie internetowej: www.ckis.pl.
 • Miejsce realizacji zamówienia: budynek basenu „Camena” przy ul Żwirki i Wigury 11 w Skawinie; obiekt „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Skawinie; kort miejski w Skawinie w Parku Miejskim w Skawinie przy ul. Niepodległości; Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie przy ul. Szkolnej 4; Stadion Miejski w Skawinie przy ul. Mickiewicza 52 oraz inne budynki administrowane przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w razie zapotrzebowania.
 • Czas trwania zamówienia: okres w miesiącach - 24
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). Ocena spełniania tego warunku nastąpi przez weryfikację aktualnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Brak aktualnej koncesji zostanie oceniony, jako niespełnienie warunku, a wykonawca podlegać będzie wykluczeniu;


2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. warunkiem udziału w postępowanie jest wykonanie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane będą również usługi wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech lat usług polegających na ochronie mienia o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) usług, z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;


3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:


a) dysponują pracownikami ochrony, posiadającymi licencję pracownika ochrony, w ilości niezbędnej do zapewnienia pełnej obsady osobowej;
b) dysponują grupami  interwencyjnymi  szybkiego reagowania (w ciągu  5  minut od zgłoszenia w kierunku zagrożonego obiektu wyrusza grupa interwencyjna);
c) dysponują środkami przymusu bezpośredniego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.);
d) dysponują niezależnymi środkami łączności, w które będą wyposażeni pracownicy ochrony skierowani do realizacji zamówienia oraz dysponują przyznaną przez właściwy organ częstotliwością oraz zezwoleniem na używanie urządzeń radiotelekomunikacyjnych lub dysponują innymi niezależnymi środkami łączności nie wymagającymi stosownego zezwolenia;


4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


A.  Dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do niniejszej Specyfikacji);
 • aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.);
 • wykaz wykonanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane będą również usługi wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech lat usług polegających na ochronie mienia o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto każda - według załącznika nr 5 do niniejszej Specyfikacji;
 • dokumenty (dowody) potwierdzające, że usługi, o których mowa w pkt 3, zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wykaz pracowników ochrony), wraz z informacjami na temat posiadanych przez nich licencji pracownika ochrony (kserokopie licencji pracownika ochrony poszczególnych pracowników ujętych w wykazie o którym mowa powyżej) według załącznika nr 7 do niniejszej Specyfikacji;
 • polisa lub inny aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, do sumy gwarancyjnej na poziomie co najmniej 500.000,00 PLN;

 
B. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 Pzp) - według załącznika nr 3 do niniejszej Specyfikacji;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, zamiast odpisu z rejestru o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - według załącznika nr 3 do niniejszej Specyfikacji;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

C. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- według załącznika nr 4 do niniejszej Specyfikacji;

D. Pozostałe dokumenty:

 • formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji);
 • pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących ofertę – upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez podanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych;
 • pełnomocnictwo dla pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy w szczególności spółek cywilnych i konsorcjów);
 • oświadczenie o dysponowaniu grupami interwencyjnymi.

 

Kryteria oceny ofert:

 • Cena netto całości przedmiotu zamówienia - 80 pkt
 • Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług ochrony - 20 pkt.

Termin składania ofert upływa 02.11.2015 roku do godz. 11.00
Miejsce otwarcia ofert: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (sekretariat) ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia ostatecznego składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej.

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.