Kultura  »  Sekcje kulturalne  »  Pracownia plastyczna  »  Grupa przedszkolna  »  Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ

PRACOWNI PLASTYCZNEJ  - grupy przedszkolnej PLASTUSIE

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE

NA ROK ARTYSTYCZNY 2016/2017

 

1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od 4 do 6 lat, spełniające merytoryczne kryteria, wynikające ze specyfiki sekcji.

2. Ostateczna decyzja o przynależności dziecka do sekcji leży w gestii prowadzącego zajęcia instruktora.

3. Sezon artystyczny trwa od 1 października 2016 do 31 maja 2017 r.

4. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach CKiS jest uiszczenie opłaty członkowskiej. W przypadku braku terminowej wpłaty, prowadzący zajęcia ma prawo nie przyjąć na zajęcia. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

5. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do sekcji plastycznej w sezonie artystycznym 2016/2017 wynosi 50 zł za miesiąc. Istnieje także możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w tabeli w punkcie 9 niniejszego regulaminu.

6. Podstawowa opłata członkowska (50 zł za miesiąc) dotyczy zajęć prowadzonych jeden raz w tygodniu. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko.

7. Rodzeństwu dzieci uczestniczących w grupach artystycznych zwolnionych z opłat członkowskich (Teatr „Maska”, Chór „Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał”, Kapela Regionalna „Sokół Haller”) nie przysługują zniżki określone w punkcie 6 regulaminu.

8. Opłata członkowska nie podlega zwrotom za nieobecności, uwzględnione w niej zostały także wszystkie wolne dni jak: przerwy świąteczne, weekendowe, feryjne i inne.

9. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich:

 

Opłata

miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)

1 x w tygodniu

50 zł

333 zł

1 x w tygodniu rodzeństwo –

2 osoby

38 zł

za osobę

250 zł

za osobę

1x w tygodniu rodzeństwo –

3 osoby

33 zł

za osobę

222 zł

za osobę

 10. Płatności należy realizować w następujących terminach:

  • opłata miesięczna – do 10 dnia każdego miesiąca
  • opłata sezonowa (październik – maj) – do 10 października.

11. Płatność należy realizować:

a) w kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie (Basen „Camena”)

  • kasa główna (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30
  • kasa „Camena Kosmetyka i Masaże” (parter) – od poniedziałku do piątku w godz.15.30 do 20.00; sobota w godz. 10.00 do 18.00;

b) poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005;

na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:

  • nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć
  • nazwa sekcji/ zajęć (Plastusie)
  • okres za jaki dokonywana jest płatność

c)  płatnością elektroniczną dostępną na stronie www.ckis.pl

12. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

13. Uczestnicy zajęć powinni być przyprowadzani i odbierani w obecności instruktora w pracowni plastycznej.

14. Uczestnicy zajęć, będąc pod opieką instruktora, nie mogą opuszczać budynku Basenu Camena. W przypadku samowolnego wyjścia z zajęć, instruktor nie bierze odpowiedzialności za daną osobę.

15. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora, w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu Basenu Camena.

16. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie sekcji plastycznej.

17. Dla dobra integracji grupy i zaangażowania dzieci,  zajęcia odbywają się bez obecności rodziców w sali pracowni plastycznej. Przyjmuje się ewentualną obecność rodziców podczas dwóch pierwszych zajęć, traktując ten czas jako okres aklimatyzacji dziecka w nowej grupie rówieśniczej.

18. Rodziców i opiekunów uprasza się o terminowy odbiór dzieci po zakończeniu zajęć.

19. Rodzic/opiekun winien powiadomić instruktora o dłuższej nieobecności. Nieuzasadniona absencja (powyżej jednego miesiąca) jest jednoznaczna z rezygnacją z danej sekcji oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty za okres nieobecności, o której organizator nie został uprzedzony.

20. Wykonane w ramach zajęć prace plastyczne stanowią własność pracowni. Na wniosek ich autora mogą być wydane lub wypożyczone jedynie za zgodą instruktora. Wykonane prace plastyczne tworzą ekspozycję do prezentacji podczas wystaw, konkursów i wernisaży.

21. CKiS zobowiązuje się do zagwarantowania pracowni plastycznej materiałów plastycznych, niezbędnych do realizacji prac w różnych technikach.

22. Zabrania się wynoszenia z pracowni plastycznej materiałów plastycznych, przyborów artystycznych oraz środków dydaktycznych, które stanowią własność pracowni.

23. W szczególnych sytuacjach, niezależnych od organizatora, CKiS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie CKiS zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.pl.

24. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, CKiS zobowiązuje się do uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.

 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.