Kultura  »  Sekcje kulturalne  »  Pracownia plastyczna  »  Grupa przedszkolna  »  Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ
PRACOWNI PLASTYCZNEJ – grupa przedszkolna
CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE
NA ROK ARTYSTYCZNY 2013/2014

1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od 4 do 6 lat spełniające merytoryczne kryteria wynikające ze specyfiki sekcji. Ostateczna decyzja o przynależności dziecka do sekcji leży w gestii prowadzącego zajęcia instruktora.


2. Sezon artystyczny trwa od października do maja.


3. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach CKiS jest uiszczenie opłaty członkowskiej.


4. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do sekcji plastycznej w sezonie artystycznym 2013/2014 wynosi 45 zł za miesiąc. Istnieje także możliwość opłaty sezonowej określonej w tabeli w punkcie 9 niniejszego regulaminu.


5. Podstawowa opłata członkowska (45 zł za miesiąc) dotyczy zajęć prowadzonych jeden raz w tygodniu.


6. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka.
W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko.


7. Rodzeństwu dzieci uczestniczących w grupach artystycznych zwolnionych z opłat członkowskich (Teatr „Maska”, Chór „Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał”, Kapela Regionalna „Sokół Haller”) nie przysługują zniżki określone w punkcie 6 regulaminu.


8. Opłata członkowska jest opłatą ABONAMENTOWĄ i nie podlega zwrotom, a w niej uwzględnione zostały wszystkie wolne dni jak: przerwy świąteczne, weekendowe, feryjne i inne.


9. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich za jedną osobę:

  Opłata
miesięczna
Opłata sezonowa
(październik - maj)
1 x w tygodniu
 
45 zł
300 zł
1 x w tygodniu
rodzeństwo (2 osoby)
 
34 zł
za osobę
225 zł
za osobę
1 x w tygodniu
rodzeństwo (3 osoby)
 
30 zł
za osobę
200 zł
za osobę


10. Płatności należy realizować w następujących terminach:
• opłata miesięczna - do 10 dnia każdego miesiąca

• opłata sezonowa - do 10 października.


11. W przypadku braku terminowej wpłaty, prowadzący zajęcia ma prawo nie przyjąć na zajęcia.


12. Płatność należy realizować:
I) W kasach Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na Basenie „Camena”:
• w kasie głównej (I piętro)od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30
• w kasie Camena Kosmetyka i Masaże (parter) – od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 do 21.00; sobota w godz. 10.00 do 18.00.
II) Poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005
Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć
- nazwa sekcji/ zajęć
- okres za jaki dokonywana jest płatność
III) Płatność elektroniczna na stronie www.ckis.pl


13. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.


14. Uczestnicy zajęć powinni być przyprowadzani i odbierani w obecności instruktora w pracowni plastycznej.


15. Uczestnicy zajęć, będąc pod opieką instruktora, nie mogą opuszczać budynku Basenu "Camena".


16. W przypadku samowolnego wyjścia z zajęć, instruktor nie bierze odpowiedzialności za daną osobę.


17. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora, w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu Basenu "Camena".


18. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie sekcji plastycznej.


19. Dla dobra integracji grupy i zaangażowania dzieci, zajęcia odbywają się bez obecności rodziców w sali pracowni plastycznej. Przyjmuje się ewentualną obecność rodziców podczas dwóch pierwszych zajęć, traktując ten czas jako okres aklimatyzacji dziecka w nowej grupie rówieśniczej.


20. Rodziców i opiekunów uprasza się o terminowy odbiór dzieci po zakończeniu zajęć.


21. Rodzic, opiekun winien powiadomić instruktora o dłuższej nieobecności. Nieuzasadniona absencja (powyżej jednego miesiąca), jest jednoznaczna z rezygnacją z danej sekcji.


22. Wykonane w ramach zajęć prace plastyczne stanowią własność pracowni. Na wniosek ich autora mogą być wydane lub wypożyczone jedynie za zgodą instruktora. Wykonane prace plastyczne tworzą ekspozycję do prezentacji podczas wystaw, konkursów i wernisaży.


23. CKiS w Skawinie zobowiązuje się do zagwarantowania pracowni plastycznej materiałów plastycznych niezbędnych do realizacji prac w różnych technikach.


24. Zabrania się wynoszenia z pracowni plastycznej materiałów plastycznych, przyborów artystycznych oraz środków dydaktycznych, które stanowią własność pracowni.


25. Wszelkie działania plastyczne odbiegające od założeń programowych pracowni pozostają w gestii instruktora.


26. W szczególnych sytuacjach niezależnych od organizatora CKiS w Skawinie, zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie CKiS w Skawinie zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.pl.


27. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, CKiS zobowiązuje się do uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.
 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.