Oferta

Wynajem obiektów Wynajem sprzętu Imprezy firmowe, konferencje, szkolenia Oferta poligraficzna Przetargi Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.02.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.02.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.02.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.01.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.01.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.01.2017 Ogłoszenie o sprzedaży używanego zestawu sprzętu kinowo-projekcyjnego Wybór najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej” – ZP nr 1/2016 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego nr ZP1/2016 dot. dostawa energii elektrycznej Zmiany w przetargu nieograniczonym nr ZP1/2016 dot. dostawy energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"- ZP 4/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 4/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Ochrona Mienia CKiS w Skawinie" Przetarg nieograniczony „Zmiany w postępowaniu pn. Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 3/2015” Przetarg nieograniczony na ochronę mienia CKiS w Skawinie - ZP - 3/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 – wybór oferty Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 1/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 1/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”- ZP 1/2013 OGŁOSZENIE o przetargu na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Przetarg na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim - unieważnienie Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”- ZP 5/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej”- ZP 5/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - wentylacja, podłoga” - ZP 6/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – wentylacja, podłoga ”- ZP 6/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013. Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – etap II ”- ZP 7/2013 Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - ZP 10/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie”- ZP 10/2013 Sprzedaż używanych siedzisk sportowych typu SO-05 Przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie” - ZP 1/2014 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – ZP1/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie””- ZP 1/2014 Obozy sportowe

Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Oferta  »  Przetargi  »  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Skawina, dnia 21 kwietnia 2016 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

Dyrekcja Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

nr ogłoszenia 99908-2016

na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”

 

 • Zamawiający – Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.ckis.pl
 • Miejsce realizacji zamówienia: Hala Sportowa, Kino „Piast”, Pałacyk „Sokół”, Basen „Camena”, Ośrodek Kulturalno Rekreacyjny „Gubałówka, Stadion Miejski, Orlik „Orzeł”, Rynek, Dwór Dzieduszyckich
 • Czas trwania zamówienia : okres w miesiącach - 36
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „ spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych w ofercie.

 • Dokumenty i oświadczenia jakie należy przedstawić w ofercie:

A. Dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w tytule VII ust. 1 SIWZ:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 3 do niniejszej Specyfikacji);

2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

B. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleni zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 4 do niniejszej Specyfikacji);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamiast odpisu z rejestru o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 4 do niniejszej Specyfikacji);

C. Pozostałe dokumenty:

1. formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do niniejszej Specyfikacji);

2. formularz cenowy (według załącznika nr 2 do niniejszej Specyfikacji

3. pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących ofertę – upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez podanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych;

4. pełnomocnictwo dla pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy
w szczególności spółek cywilnych i konsorcjów).

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena całości zamówienia brutto - 90%

- termin płatności faktury - 10%

 • Termin składania ofert upływa 29-04-2016 roku o godz. 10.30.
 • Ofertę należy złożyć w sekretariacie CKiS w Skawinie (I piętro) w budynku krytej pływalni „Camena”,
  ul. Żwirki i Wigury 11 lub przesłać na adres: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina (z dopiskiem „Oferta: Przetarg nieograniczony nr 1/2016 na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”. Nie otwierać przed dniem 29.04.2016 r. godziną 11.00).
 • Termin otwarcia ofert: 29-04-2016 roku o godz. 11.00.
 • Miejsce otwarcia ofert: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.
 • Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej.

UWAGA! Zmiany w Przetargu tutaj lub pod linkiem http://www.ckis.pl/zmiany-w-przetargu-nieograniczonym-nr-zp12016-dot-dostawy-energii-elektrycznej,2163.html

Wyjaśnienia dot. przetargu nieograniczonego nr ZP 1/2016 LINK.

 

* SIWZ.doc [ 123 KB, .doc ]
* Załącznik nr 01.doc [ 39.5 KB, .doc ]
* Załącznik nr 02.doc [ 41.5 KB, .doc ]
* Załącznik nr 03.doc [ 31.5 KB, .doc ]
* Załącznik nr 04.doc [ 27.5 KB, .doc ]
* Załącznik nr 05.doc [ 71.5 KB, .doc ]
* Załącznik nr 06.doc [ 44.5 KB, .doc ]
Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.